Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

brebis
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia viastockholmsyndrome stockholmsyndrome

June 13 2017

brebis
brebis
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasilkdreams silkdreams
brebis
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— ...
brebis
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
brebis
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viacharminggirl charminggirl
brebis
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharminggirl charminggirl
brebis
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
brebis
brebis
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq via12czerwca 12czerwca
1712 174e 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasowaaa sowaaa

June 28 2015

brebis
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
brebis
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viakoskoss koskoss
brebis
brebis
brebis
Reposted fromoll oll viatosiaa tosiaa
brebis
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin

June 03 2015

brebis
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viaromantycznosc romantycznosc
brebis
4067 b1dc 500
brebis
3871 2239
Reposted fromstevestriker stevestriker viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl